Genealogie van Pier Tael

Gebaseerd op bestand d.d.: 15 september 2009. In Aldfaer - formaat


Deze genealogie is gebaseerd op akten vnl. in het Streekarchief Voorne-Putten Rozenburg, en het boek "De Brielsche Vroedschap" (Rijswijk, 1904), van H. de Jager.

De herkomst van Tael'en uit Schevelingen, Leijden ed. wijst naar Brielle. Zie ook elders op de site.
De verbinding tussen Heyndrick en Pier Tael uit Brielle (als zijn vader) is mogelijk maar speculatief.
Met als overwegingen:
- mogelijkheid qua periode, en
- afwisselende namen Hendrik en Pieter.1 Pier Tael is geboren vóór 1485. Pier is overleden na 1532, minstens 47 jaar oud.
Beroep:
Graftmaker
Bron:
In de rekening van de kerkmeesters der St Catharinakerk, loopende van derthiendach 1502 tot derthienavond 1503: "Betaelt Pier Tael als graftmaker van dat hij in der kercken arbeit geweest heeft...." (H. de Jager: De Brielsche Vroedschap (Rijswijk, 1904), p. 20-21.)
H. de Jager: De Brielsche Vroedschap (Rijswijk, 1904), p. 20 / 21.
Kind(-eren) van Pier uit onbekende relatie:
1 Cornelis Pietersze Tael. Volgt 1.1.
2 Heyndrick Pietersze Tael (speculatief). Volgt: Parenteel van Heyndrick Tael.
1.1 Cornelis Pietersze Tael, zoon van Pier Tael (zie 1). Cornelis is overleden. Hij is begraven op maandag 26 oktober 1556 in Brielle.
Functies:
Burgemeester van Brielle
vanaf 1546     Schepen van Brielle
vanaf 01-10-1552     Raad van Brielle
Bron:
H. de Jager: De Brielsche Vroedschap (Rijswijk, 1904), p. 20 / 21.
Cornelis trouwde met Marijtge Danielsdr. Marijtge is overleden. Zij is begraven op dinsdag 2 april 1555 in Brielle.
Bron:
H. de Jager: De Brielsche Vroedschap (Rijswijk, 1904), p. 20 / 21.
Kinderen van Cornelis en Marijtge:
1 Pieter Cornelisze Tael [1.1.1], geboren vóór 1548. Pieter is overleden, minstens 38 jaar oud. Hij is begraven na 1586.
Functie:
Lid der stedelijke regeering (van Brielle). (Genoemd per 18 feb 1548)
Bron:
Wordt genoemd in de rekeningen over 1563 - 1566.
2 Daniel Cornelisze Tael, geboren vóór zaterdag 8 maart 1567. Volgt 1.1.2.
3 [misschien] Claes Cornelisze Tael [1.1.3], geboren vóór 1577. Claes is overleden.
1.1.2 Daniel Cornelisze Tael is geboren vóór zaterdag 8 maart 1567, zoon van Cornelis Pietersze Tael (zie 1.1) en Marijtge Danielsdr. Daniel is overleden na zaterdag 3 juni 1606 in Brielle, minstens 39 jaar oud.
Beroep:
koopman
Religie:
Doper / Mennist
Bijzonderheid:
Daniël Cornelisze Tael is in eene Ordonnantie van 8 Maart 1567 vermeld onder de "St. Joris schuts”.
Overlijden:
Is overleden tussen 03-06-1606 en 19-05-1610.
Religie - Emigratie:
Eindelijk, op 28 juni 1569, velden burgemeesters en schepenen van Brielle vonnis over de gevangenen............Vijf weken later werden Lenaert Adriaenszoon Jonge cooman (die vóór 1566 vele jaren in de magistraat had gezeten), Daniel Corneliszoon Tael en Balthen Jansz, eveneens een koopman, met hun vrouwen bij verstek verbannen. Zij waren - naar het schijnt al geruimte tijd geleden - uit de stad geweken omdat zij Dopers waren. (Brielle in hervormingstijd; W. Troost en J. J. Wolter)
Zaken:
"...een aantekening van 3 Augustus 1599 luidt: ...tusschen Daniel Cornelisze Tael ende Jannetgen Boissers voor de Magistraet bevesticht."
H. de Jager: De Brielsche Vroedschap (Rijswijk, 1904), p. 21.

521 28-04-1717
Ary de Kater, won. op Hellevoetsluis, transporteert voor 458 g. 3 st. aan Leendert van der Hoeve, mede won. te Hellevoetsluis, een erfpachtbrief van 4 ponden gr. vlaams per jaar, verleden door Leendert Pieterze Outien t.b.v. Daniel Cornelis Tael voor schepenen van Nieuw-Helvoet op 16-7-1592 en voorn. Ary de Kater aangekomen door het overlijden van zijn vader Jan de Kater en zijn moeder Ariaentie van der Sluys.
In het oudste Bodtboeck leest men blz. 95, dat Daniel Cornelisze Tael eigenaar werd van een weide, verkocht door erfgenamen van "Balthasar Cornelis eertijts ambachtsheer tot Alblas" en in margine van de bladzijde, welke zulks vermeldt, staat eene aanteekening, luidende: "den 8ste Decemb. 1581 bij Govaert Jan Rovers, als man ende voocht van Clara Balthasars van Alblas ende voorts als procuratie hebbende van Johanna van Alblas ende mede als voocht gecoren van den Heere van Ymmerseel, vrijheere van Bockhoven, van de twee onmondige weesen, genaemt Cornelis ende Jan van Alblas, blijckende bij twee distincte procuratien, gedateert den 1sten Octobris 1581."
Daniel:
(1) begon een relatie vóór 1599 met Onbekende voornaam Onbekende achternaam (10). Onbekende is overleden.
(2) trouwde, minstens 32 jaar oud, op dinsdag 3 augustus 1599 in Brielle met Jannetgen Boisers. Jannetgen is overleden.
Kinderen van Daniel en Onbekende:
1 [waarschijnlijk] Anthony Daniel Tael. Volgt 1.1.2.1.
2 Styntje Danielsdr Tael [1.1.2.2]. Styntje is overleden vóór 1587.
Bron:
"..... zegt ons de Therausie-Rekening over 1586 - 1587, welke fol. 8 verso het volgende onder ’t hoofd "lyfrenten vercocht in Meije 1578" te lezen geeft:
"Daniel Cornelisze Tael ten lyve van Cornelis Danielsze ende Marijtgen Daniels dr. een jaer renten etc."
Dezelve ten lyve van Claes ende Pieter Danielszoon, die overleden is, een jaer renten etc.
Dezelve ten lyve van Styntje Daniels dochter, die overleden es, ende Adriaen Danielsze een jaer renten etc." (H. de Jager: De Brielsche Vroedschap (Rijswijk, 1904), p. 21.)
3 Adriaen Daenielsz Tael, geboren vóór mei 1578. Volgt 1.1.2.3.
4 Claes Danielsz Tael, geboren vóór mei 1578 in Brielle. Volgt 1.1.2.4.
5 Maritge Daniels Tael [1.1.2.5], geboren vóór mei 1578. Maritge is overleden omstreeks 1598, minstens 20 jaar oud.
Beroep:
Laeckencooper
Bron:
"..... zegt ons de Therausie-Rekening over 1586 - 1587, welke fol. 8 verso het volgende onder ’t hoofd "lyfrenten vercocht in Meije 1578" te lezen geeft:
"Daniel Cornelisze Tael ten lyve van Cornelis Danielsze ende Marijtgen Daniels dr. een jaer renten etc."
Dezelve ten lyve van Claes ende Pieter Danielszoon, die overleden is, een jaer renten etc.
Dezelve ten lyve van Styntje Daniels dochter, die overleden es, ende Adriaen Danielsze een jaer renten etc." (H. de Jager: De Brielsche Vroedschap (Rijswijk, 1904), p. 21.)
Maritge trouwde, minstens 10 jaar oud, omstreeks 1588 met Cornelis Lenaertsze Keijser, ongeveer 25 jaar oud. Hij is gedoopt omstreeks 1563 in Brielle. Cornelis is overleden. Cornelis trouwde later op zondag 2 januari 1600 met Lijsbeth Willems.
Getuige bij:
09-12-1599     huwelijk Adriaen Daenielsz Tael (vóór 1578-1619) en Hester van Nederveen [zie 1.1.2.3]     [zwager bruidegom]
6 Cornelis Danielsze Tael, geboren vóór mei 1578. Volgt 1.1.2.6.
7 Pieter Danielsze Tael [1.1.2.7], geboren vóór mei 1578. Pieter is overleden vóór 1587 in Brielle.
Bron:
"..... zegt ons de Therausie-Rekening over 1586 - 1587, welke fol. 8 verso het volgende onder ’t hoofd "lyfrenten vercocht in Meije 1578" te lezen geeft:
"Daniel Cornelisze Tael ten lyve van Cornelis Danielsze ende Marijtgen Daniels dr. een jaer renten etc."
Dezelve ten lyve van Claes ende Pieter Danielszoon, die overleden is, een jaer renten etc.
Dezelve ten lyve van Styntje Daniels dochter, die overleden es, ende Adriaen Danielsze een jaer renten etc." (H. de Jager: De Brielsche Vroedschap (Rijswijk, 1904), p. 21.)
1.1.2.1 Anthony Daniel Tael, zoon van [waarschijnlijk] Daniel Cornelisze Tael (zie 1.1.2) en Onbekende voornaam Onbekende achternaam (10). Anthony is overleden in 1623 in Brielle.
Beroep:
Goutsmit ((Rond 1616 zo genoemd in het Bodtboek.))
Functies:
vanaf 10-09-1618     Lid van de Vroedschap
vanaf 10-09-1618     Raad in het college der Magistraten van Brielle.
Afkomst:
"In het Bodtboek, begonnen 1609, vindt men pag. 62 verso in eene aantekening van 1612 vermeld als kooper van een huis: Anthony Daniel Tael. Misschien dat hier de vroedschap Anthony Tael is bedoeld, en dat in plaats van Anthony Daniel Tael gelezen moet worden: Anthonij Danielsze Tael."

Ene Jan Kluit vermeldt als vroedschap: Anthony Corn. Tael, overigens zonder bronvermeding.

(H. de Jager: De Brielsche Vroedschap (Rijswijk, 1904), p. 23.)
Anthony trouwde met Rosina Jansdr (Roosjen) Taerling. Roosjen is geboren omstreeks 1580, dochter van Jan Janszen Taerling. Roosjen is overleden vóór zaterdag 27 oktober 1640, ten hoogste 60 jaar oud.
Bron:
Kornelis Taal, oud-burgemeester van Brielle, eist het patronaat op van zekere vicariegoederen, bezeten geweest door wijlen zijn grootvader Jan Jans Taarling, in zijn leven mede burgemeester van Brielle. Deze goederen bestaan uit twee rentebrieven van resp. f 84 en f 198 per jaar, betaalbaar op het Comptoir Generaal van Holland. In comparants jeugd is e.e.a. verwaarloosd door zijn voogden en zijn de goederen ten onrechte gesteld op naam van Jannetje Jans Taarling, die alles inmiddels op naam heeft gezet van haar zoon Christoffel Pitius. Comparant eist de rechten op en stelt die meteen op naam van zijn kleinzoon Antonie Taal, raad en vroedschap van Brielle. Getuigen Arie Dirks en Hendrik Hendriks.
Kinderen van Anthony en Roosjen:
1 Kornelis Tael. Volgt 1.1.2.1.1.
2 Jannetjen Tael [1.1.2.1.2]. Zij is gedoopt op vrijdag 1 maart 1619 in Brielle. Jannetjen is overleden.
Bron:
"De aanwezige doopregisters noemen 3 kinderen van dit echtpaar: Jannetjen, gedoopt 1 Maart 1619, getuigen Jannetje Jans en Leentje Jansdr; Arent, gedoopt 13 December 1620, getuigen Jan Jansze Taerling , Jan Pietersze en Maritje Jansdr; Catharina gedoopt op 20 December 1622, getuigen Jan Jansze Inner en Maritjen Jansdr. Anthony Tael kreeg meer kinderen dan de genoemde." (H. de Jager: De Brielsche Vroedschap (Rijswijk, 1904), p. 23.)
Jannetjen trouwde, 23 jaar oud, op dinsdag 22 juli 1642 met Gerrit Jorisze. Gerrit is overleden.
Beroep:
Gerechtsbode
3 Arent Tael [1.1.2.1.3]. Hij is gedoopt op zondag 13 december 1620 in Brielle. Bij de doop van Arent was de volgende getuige aanwezig: Jan Janszen Taerling [grootvader moederszijde]. Arent is overleden.
Bron:
"De aanwezige doopregisters noemen 3 kinderen van dit echtpaar: Jannetjen, gedoopt 1 Maart 1619, getuigen Jannetje Jans en Leentje Jansdr; Arent, gedoopt 13 December 1620, getuigen Jan Jansze Taerling , Jan Pietersze en Maritje Jansdr; Catharina gedoopt op 20 December 1622, getuigen Jan Jansze Inner en Maritjen Jansdr. Anthony Tael kreeg meer kinderen dan de genoemde." (H. de Jager: De Brielsche Vroedschap (Rijswijk, 1904), p. 23.)
4 Catharina Tael [1.1.2.1.4]. Zij is gedoopt op dinsdag 20 december 1622 in Brielle. Catharina is overleden.
Bron:
"De aanwezige doopregisters noemen 3 kinderen van dit echtpaar: Jannetjen, gedoopt 1 Maart 1619, getuigen Jannetje Jans en Leentje Jansdr; Arent, gedoopt 13 December 1620, getuigen Jan Jansze Taerling , Jan Pietersze en Maritje Jansdr; Catharina gedoopt op 20 December 1622, getuigen Jan Jansze Inner en Maritjen Jansdr. Anthony Tael kreeg meer kinderen dan de genoemde." (H. de Jager: De Brielsche Vroedschap (Rijswijk, 1904), p. 23.)
5 Daniel Anthonisze Tael [1.1.2.1.5], geboren vóór 1623. Daniel is overleden.
Bron:
Ontving in 1623 e.v. jaren een studietoelage van de vroedschap. (H. de Jager: De Brielsche Vroedschap (Rijswijk, 1904), p. 23.)
1.1.2.1.1 Kornelis Tael, zoon van Anthony Daniel Tael (zie 1.1.2.1) en Rosina Jansdr (Roosjen) Taerling. Kornelis is overleden op zondag 1 maart 1705 in Brielle.
Functies:
Burgemeester van Brielle (Tweemaal.)
van 1663 tot 1697     Schepen van Brielle (In deze periode is Kornelis 12 maal schepen.)
van 08-03-1666 tot 22-06-1687     Lid van de Vroedschap (Wegens zijn "hoogen ouderdom" op verzoek eervol als lid ontslagen.)
vanaf 01-10-1680     Raad in het college der Magistraten van Brielle.
Bron:
Kornelis Taal, oud-burgemeester van Brielle, eist het patronaat op van zekere vicariegoederen, bezeten geweest door wijlen zijn grootvader Jan Jans Taarling, in zijn leven mede burgemeester van Brielle. Deze goederen bestaan uit twee rentebrieven van resp. f 84 en f 198 per jaar, betaalbaar op het Comptoir Generaal van Holland. In comparants jeugd is e.e.a. verwaarloosd door zijn voogden en zijn de goederen ten onrechte gesteld op naam van Jannetje Jans Taarling, die alles inmiddels op naam heeft gezet van haar zoon Christoffel Pitius. Comparant eist de rechten op en stelt die meteen op naam van zijn kleinzoon Antonie Taal, raad en vroedschap van Brielle. Getuigen Arie Dirks en Hendrik Hendriks.
Kornelis Taal, oud-burgemeester van Brielle schenkt aan zijn kleinzoon Antonie-Taal, schepen en vroedschap aldaar een aantal obligaties: f 2000 tlv de gemeenlandsemiddelen van Brielle dd 1668 tnv Andries Jacobs; f 1600 als voren dd 1667 tnv Arent van der Dussen; f 745 als voren dd 1672 tnv het gerecht van Piershil; f 800 als voren dd 1668 tnv Pieter van den Berg; f 400 als voren dd 1668 tnv Huigje Dirks; f 300 als voren dd 1668 tnv Helena van Dijk.

Inliggend een rekest aan het Hof van Holland dd 7-12-1706, waarin Salomon van der Heul te Delft, voor zich en voor de kinderen van wijlen zijn broer Moses van der Heul, zich stelt als erfgenaam van wijlen zijn zuster, die gehuwd was met nu wijlen Kornelis Taal. Op grond van hun mutueel testament zou de boedel nu verdeeld moeten worden als bij overlijden ab intestato. Hij bestrijdt de donatie inter vivos van totaal f 600 die Kornelis Taal aan zijn kleinzoon Antonie Taal heeft gedaan. In apostille eist het Hof authentieke copie van de hiervoorgaande akte van 1691.
Aktedatum 01/12/1691
Aard van de akte schenking bij leven
Naam notaris Paulus van Brakel
Toegangsnummer 110 Notarissen
Inventarisnummer 1021
Zaken:
04-05-1676
Jan Pietersz Sonnevyl pp. voor zijn moeder Lijsbeth Jans, naast Jan Simonsz Blom als in huw. hebbende Maartje Cornelis en Cornelis Arens Reijger als in huw. hebbende Trijntje Cornelis, beiden dochters van Soetje Jans, allen samen erfgenamen van Arie Jansz Sluisboer, trans-porteren aan Cornelis Tael , raad, vroedschap en oud-burgemeester van Brielle, 2G 292½R in Cloosterhoek op nr. 20.
Getuige bij:
geboorteaangifte [waarschijnlijk] Anthony (Oorspr. Nicolaes) Tael (1665-1725) [zie 1.1.2.1.1.1.1]     [grootvader vaderszijde]
geboorteaangifte Cornelis Tael (1693-1743) [zie 1.1.2.1.1.1.1.3]     [overgrootvader vaderszijde]
Kornelis:
(1) trouwde op dinsdag 21 mei 1641 in Brielle met Machteld van Mathenes. Machteld is overleden. Machteld is weduwe van Willem Gedionsze Mosterdijck (ovl. vóór 1641), met wie zij trouwde vóór 1641.
(2) trouwde op dinsdag 13 november 1646 met Joosjen (Josina) van Dijck. Josina is een dochter van Barend van Dijck. Josina is overleden.
(3) trouwde op zondag 19 oktober 1670 in Hellevoetsluis met Ariaentje Jorisdr, nadat zij op zondag 5 oktober 1670 in Brielle in ondertrouw zijn gegaan. Ariaentje is overleden.
(4) trouwde op dinsdag 19 november 1675 met Anna van der Heul. Anna is een dochter van N.N.2 van der Heul. Anna is overleden. Zij is begraven op woensdag 9 juni 1688 in Delft (Z.H.) Oude Kerk. Anna is weduwe van Reijer van der Bergh, met wie zij trouwde in 1660 in Delft.
Bron:
Kornelis Taal, oud-burgemeester van Brielle schenkt aan zijn kleinzoon Antonie-Taal, schepen en vroedschap aldaar een aantal obligaties: f 2000 tlv de gemeenlandsemiddelen van Brielle dd 1668 tnv Andries Jacobs; f 1600 als voren dd 1667 tnv Arent van der Dussen; f 745 als voren dd 1672 tnv het gerecht van Piershil; f 800 als voren dd 1668 tnv Pieter van den Berg; f 400 als voren dd 1668 tnv Huigje Dirks; f 300 als voren dd 1668 tnv Helena van Dijk. Inliggend een rekest aan het Hof van Holland dd 7-12-1706, waarin Salomon van der Heul te Delft, voor zich en voor de kinderen van wijlen zijn broer Moses van der Heul, zich stelt als erfgenaam van wijlen zijn zuster, die gehuwd was met nu wijlen Kornelis Taal. Op grond van hun mutueel testament zou de boedel nu verdeeld moeten worden als bij overlijden ab intestato. Hij bestrijdt de donatie inter vivos van totaal f 600 die Kornelis Taal aan zijn kleinzoon Antonie Taal heeft gedaan. In apostille eist het Hof authentieke copie van de hiervoorgaande akte van 1691.
Aktedatum 01/12/1691
Aard van de akte schenking bij leven
Naam notaris Paulus van Brakel
Toegangsnummer 110 Notarissen
Inventarisnummer 1021
Overlijden:
Overledene Anna van der Heul, Huisvrouw van Cornelis Tael
Plaats Delft , Datum begraven 09-06-1688 (Oude kerk)

Opmerking: Burgemeester der Stede Briele
Kind van Kornelis en Machteld:
1 Antony Tael, geboren vóór dinsdag 13 november 1646. Volgt 1.1.2.1.1.1.
Kinderen van Kornelis en Josina:
2 Barent Tael [1.1.2.1.1.2]. Bij de geboorteaangifte van Barent waren de volgende getuigen aanwezig: Lijsbeth Jacobs, Jacob Blauw en Willem van Dijck. Hij is gedoopt op maandag 19 augustus 1647 in Brielle. Barent is overleden.
3 Johannes Tael [1.1.2.1.1.3]. Bij de geboorteaangifte van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Leentje Jans, Reijer van der Bergh en van der Poth. Hij is gedoopt op dinsdag 24 augustus 1649 in Brielle. Johannes is overleden op dinsdag 30 mei 1651 in Brielle, 1 jaar oud.
Overlijden:
Op deze datum werd een niet benoemd kind van Kornelis Tael begraven. Aangezien later een tweede zoon Johannes werd genoemd, mag men veronderstellen dat de eerste Johannes op deze datum is begraven.
4 Jacob Tael [1.1.2.1.1.4]. Bij de geboorteaangifte van Jacob waren de volgende getuigen aanwezig: Helena van Dijck en Sara van Dijck. Hij is gedoopt op vrijdag 12 mei 1651 in Brielle. Jacob is overleden.
Getuigen geb.:
MOGELIJK:
Dopeling Joannes
Gedoopt 07-08-1668 te Leiden
Moeder Neel Simons
Vader Sampson van Meenen
Getuige(n) Jacob Tael, Petronella Lamberts
Opmerkingen Toevoeging onderzoeker: ond. 5 febr. 1667. Kerk ond. reg. S fol. 226 verso
Bron DTB Leiden Doopboek RK Utrechtse Veer
5 Johannes Tael [1.1.2.1.1.5]. Bij de geboorteaangifte van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Reijer van der Bergh en Annetje van Dijck. Hij is gedoopt op zondag 13 oktober 1652 in Brielle Hervormde Kerk. Johannes is overleden.
1.1.2.1.1.1 Antony Tael is geboren vóór dinsdag 13 november 1646, zoon van Kornelis Tael (zie 1.1.2.1.1) en Machteld van Mathenes. Antony is overleden in mei 1665 in Brielle, minstens 18 jaar oud.
Afkomst:
".......ende Cornelis Tael, woonende alhier (Brielle), als vader ende voocht van Anthonij Tael sijnnen minderjarige soone, bij hem als tweede man met de voorsz. Machtelt van Mathenes geprocreert,.........." (H. de Jager: De Brielsche Vroedschap (Rijswijk, 1904), p. 24.)
Leven:
Deze Anthony woonde, blijkens een akte van 15 December 1664, in 1660 bij Elias Tael, koopman te Amsterdam.
Verhuizing:
Met kerkelijk attest d.d. 24 Julij 1664 weer van Amsterdam naar Brielle.
Antony trouwde, minstens 17 jaar oud, op dinsdag 12 augustus 1664 in Brielle met Cornelia Maria Pers / Pars. Cornelia is overleden na 1679. Cornelia trouwde later op dinsdag 21 augustus 1674 in Brielle met Leendert Jongejan.
Overlijden:
Overleden tussen 1679 en 1683.
Kind van Antony en Cornelia:
1 Anthony (Oorspr. Nicolaes) Tael, gedoopt op zondag 10 mei 1665 in Brielle - NDG Kerk. Volgt 1.1.2.1.1.1.1.
1.1.2.1.1.1.1 Anthony (Oorspr. Nicolaes) Tael, zoon van Antony Tael (zie 1.1.2.1.1.1) en Cornelia Maria Pers / Pars. Bij de geboorteaangifte van Anthony waren de volgende getuigen aanwezig: Adriana de Bruijn, Adrianus Pars en [waarschijnlijk] Kornelis Tael (ovl. 1705) [zie 1.1.2.1.1] [grootvader vaderszijde]. Hij is gedoopt op zondag 10 mei 1665 in Brielle - NDG Kerk. Anthony is overleden op vrijdag 14 december 1725 in Brielle, 60 jaar oud.
Beroep:
Doctor Medicinae (Rekening van Leendert Kornelis Visser, weduwnaar van Annetje Korse te Hellevoetsluis,.............. Doodschulden: uitgaven aan Antonie Taal, doctor medicinae, Willem Boom, chirurgijn, en Kornelis van der Veer, apotheker te Brielle (betaling aan diens vrouw Johanna Courtenius) ........
Aktedatum 18/08/1703
Naam notaris Paulus van Brakel)
Functies:
Burgermeester van Brielle (5x Oa. in 1701, 1721)
Raad in het college der Magistraten van Brielle. (2x)
van 1687 tot 1725     Lid Vroedschap van Den Briel (Bron H. de Jager, De Brielsche vroedschap in de jaren 1618 - 1794.)
van 19-04-1688 tot 1707     Stadsdocter
van 17-02-1707 tot 16-01-1710     Gecommitteerde Admiraliteit op de Maze (29-04-1709 Gerecht van Oostvoorne transporteert aan Anthonij Tael , raad van de Admiraliteit op de Maze, won. te Brielle, 1 G in het Middelland gemeen met koper in nr. 25 (eerder toekomende de armen v.Oostvoorne) en 1 G aldaar gemeen in nr. 41 (eerder toekomende de kerk van Oostvoorne))
vanaf 1710     Stadsdocter
van 01-05-1718 tot 30-04-1720     Lid Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier
Religie:
Nederduits Gereformeerde Kerk
Titel:
Docter
Afkomst:
Kornelis Taal, oud-burgemeester van Brielle, eist het patronaat op van zekere vicariegoederen, bezeten geweest door wijlen zijn grootvader Jan Jans Taarling, in zijn leven mede burgemeester van Brielle. Deze goederen bestaan uit twee rentebrieven van resp. f 84 en f 198 per jaar, betaalbaar op het Comptoir Generaal van Holland. In comparants jeugd is e.e.a. verwaarloosd door zijn voogden en zijn de goederen ten onrechte gesteld op naam van Jannetje Jans Taarling, die alles inmiddels op naam heeft gezet van haar zoon Christoffel Pitius. Comparant eist de rechten op en stelt die meteen op naam van zijn kleinzoon Antonie Taal, raad en vroedschap van Brielle. Getuigen Arie Dirks en Hendrik Hendriks.
Naamwijziging:
"Het kind heette eerst Nicolaes, maar de vader kort na den doop overleden zijnde, werd op verzoek van den grootvader, burgemeester Cornelis Tael, de naam veranderd in Anthony." (H. de Jager: De Brielsche Vroedschap (Rijswijk, 1904), p. 24.)
Aangezien de vader kort na de geboorte van dit kind overleed zal het op verzoek van de grootvader, Cornelis Tael, Antonij worden genoemd. (aant. van 28-5-1665)
Verhuizing:
In 1686 met kerkelijk attest van Leiden naar Brielle (terug) gekomen.
Zaken:
Op 30-4-1722 heeft Jan Caperman, pp. voor zijn vaderDirk Janz Caperman, verkocht en transporteert aan Anthony Tael, raad en oudburgemeester van Brielle, 2 gem. zaailand aan de Laeneweg, get. nr. 24, 2 gem. 230 r. weiland aldaar op nr. 45 en nog 2 gem. 174 r. weiland aan de Welleweg op nr. 75 voor 969 g. 15 st. contant.
Rekening van Grietje de Volder weduwe van Kornelis van der Does te Hellevoetsluis tbv de voogden over haar minderjarige kind. Een deel van het huis in Hellevoetsluis is verhuurd aan Jan Broer. Er zijn betalingen gedaan aan Antonie Tael, doctor medicinae, en Joris Morton, chirurgijn, beiden te Brielle. Abraham van Dam leverde medicijnen. Twee vendels van de Brielse schutterij kwamen ter begrafenis. Jan Klaas Winkel maakte de doodskist, Hendrik Bieseman de schroeven. Bij Maria van den Ende werd het rouwkleed gehuurd alsook enige mantels en glaswerk. Gillis Krom leverde koekjes, Katharina Boshuisen brandewijn en pijpen, Jan Simons brood. Maria Walenburg maakte rouwstrikken, Hendrik van der Bij muilen.
Aktedatum 28/08/1701
Aard van de akte rekening
Naam notaris Paulus van Brakel
Toegangsnummer 110 Notarissen
Inventarisnummer 1027
Adriaan van der Goes, hoofdofficier van Delft, en Kornelis Tael, burgemeester van Brielle, veilen in de Doelen te Brielle de pacht van tienden. - onder Rugge 1e blok, het Hogewoud, pachter Aart Floris Dekker - onder Rockanje 2e blok, de Kloosterhoek, Arie Timmerman - onder Nieuw Helvoet 2e blok, de Meentenhoek, Arie den Ouden 4e blok, de Honaard, Klaas van der Lucht - onder de Kwak 4e blok, Arie Timmerman
Aktedatum 07/07/1739
Aard van de akte veiling
Naam notaris Pieter de Graeff Isaaksz
Toegangsnummer 110 Notarissen
Inventarisnummer 1049
23-11-1695
‘Docter’ Anthony Tael , raad en vroedschap van Brielle, en Issack de Winter transporteren als gestelde sequesters in de nagelaten boedel van Adriaen Brasser (resolutie van de magistraat van Brielle van 30-7-1695) aan Aren Pietersz Maesdam 3 gem. land in Outjaer nr. 15 gemeen in een stuk van 4 gem. 34 r. voor 479 g. 14 st.
Anthony trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1691 met Brechtlant Brasser, nadat zij op zondag 17 december 1690 in Brielle in ondertrouw zijn gegaan. Brechtlant is een dochter van Adriaan Brasser en Josina Coomans. Brechtlant is overleden op zondag 12 april 1733 in Brielle.
Religie:
Nederduits Gereformeerde Kerk
Bron:
1433 18-06-1727
Jan Keyser, penningmeester van Oudenhoorn, won. in Brielle, pp. voor Bregtland Brassert, wed. en boedelhoudster van doctor Anthony Taal , raad, vroedschap enz. van Brielle, transporteert aan Willem Stellenaar, won. in Zwartewaal, een woning met huis, schuur, gberg, wagenkeet enz. en 2 gem. 9 r. vroonland, waar de woning op staat in de Brijhoek nr. 21, voor 560 g. gereed.
Naamwijziging:
Ook: Bregtland Brassert
Zaken:
Bregtland Brasser weduwe Antony Taal raad, vroedschap en oud-burgemeester van den Briel verpacht de volgende landerijen: Koren- en smaltienden Onder Rugge het 1e blok genaamd het Hogewoud lest Nicolaas Langestraat en nu dezelfde om 166 gld. Borgen Nicolaas Honig en George van Hoogwerf Onder Rockanje het 2e blok de plas met de dwarsdijk genaamd de Kloosterhoek lest Leendert Dammas Kievit en nu dezelfde om 104 gld. Borgen Jakob Rave en Floris van Toledo............. Borgen Kornelis Willems Quack en Jan Plasje. Getuigen Jan Bergman stadsbode en Jakob Cahoen stadsroeper.
Aktedatum 04/07/1729
Aard van de akte pachtovereenkomst
Naam notaris Joris van Hoogwerff
Kinderen van Anthony en Brechtlant:
1 N.N. Tael [1.1.2.1.1.1.1.1]. N.N. is overleden. Hij of zij is begraven op donderdag 1 maart 1691 in Brielle.
Religie:
Nederduits Gereformeerde Kerk
2 Adriana Josina Tael [1.1.2.1.1.1.1.2]. Zij is gedoopt op zondag 23 maart 1692 in Brielle. Adriana is overleden, 33 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 21 december 1725 in Brielle.
Religie:
Nederduits Gereformeerde Kerk
3 Cornelis Tael, gedoopt op dinsdag 29 september 1693 in Brielle - NDG Grote Kerk. Volgt 1.1.2.1.1.1.1.3.
4 Kornelia Maria Tael / Taal [1.1.2.1.1.1.1.4]. Zij is gedoopt op zondag 5 augustus 1696 in Brielle Grote Kerk. Kornelia is overleden, 70 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 21 november 1766 in Delft (Z.H.) Oude Kerk.
Religies:
Hervormde kerk (Belijdenis met akte d.d. 22/1/1713.)
Nederduits Gereformeerde Kerk
Bron:
Op verzoek van George Mijnard van Buren begeeft de notaris zich naar het huis van Maria Jongejan te Brielle, overleden op 2-12- en op dato begraven. Daar zijn mede aanwezig Johanna Magerus en Magdalena Heath, beiden bejaarde dochters, en Ewout Beukelaar, gedrieën naaste verwanten van overledene. Aan hen wordt door Gerrebij Hoogwerf, de dienstmaagd van overledene, een gesloten testament overhandigd, dat door de notaris wordt geopend. Het testament is gesuperscribeerd op 4-9-1744 en blijkt het mutueel testament van overledene en haar zuster Kornelia Jongejan, beiden ongehuwde dochters te Brielle. Zij legateren aan de diaconie van Brielle f 100 en aan genoemde dienstmaagd een gemenelandsobligatie van f 1000, nog eens f 1000 contant en enig meubilair. Als deze dienstmaagd voor hen zou overlijden kwamen legaten toe aan Wouter Hoogwerf ( f 500), Kornelia Heath, Maria Heath en Magdalena Heath (samen f 500), Johanna van der Schild en en Hubertina van der Schild (samen f 500) en de diaconie f 350. Universeel erfgenamen zijn Adriaan van der Goes en diens vrouw Kornelia Maria Taal of hun nakomelingen.Seclusie weeskamer.
Aktedatum 07/12/1758
Aard van de akte verbreking van zegel
Naam notaris Daniel Rolandus
Toegangsnummer 110 Notarissen
Inventarisnummer 1114
Naamwijziging:
Ook : Cornelia Marija
Kornelia trouwde, 31 jaar oud, op dinsdag 30 september 1727 in Delft met Adriaen van der Goes, nadat zij op zaterdag 13 september 1727 in Delft in ondertrouw zijn gegaan. Adriaen is geboren in Delft. Adriaen is overleden vóór vrijdag 13 oktober 1769.
Functie:
Raad en schepen van Delft (861 09-10-1733
Mr. Kornelis Taal , raad en vroedschap van Brielle, voor zich en voor Adriaan v.der Goes, raad en schepen van Delft, als in huw. hebbende Cornelia Maria Taal transporteert aan Cornelis de Gelder 2 G 288 R onder Abbenbroek in de Grotenhoek nr. 36.)
Bron:
Op verzoek van George Mijnard van Buren begeeft de notaris zich naar het huis van Maria Jongejan te Brielle, overleden op 2-12- en op dato begraven. Daar zijn mede aanwezig Johanna Magerus en Magdalena Heath, beiden bejaarde dochters, en Ewout Beukelaar, gedrieën naaste verwanten van overledene. Aan hen wordt door Gerrebij Hoogwerf, de dienstmaagd van overledene, een gesloten testament overhandigd, dat door de notaris wordt geopend. Het testament is gesuperscribeerd op 4-9-1744 en blijkt het mutueel testament van overledene en haar zuster Kornelia Jongejan, beiden ongehuwde dochters te Brielle. Zij legateren aan de diaconie van Brielle f 100 en aan genoemde dienstmaagd een gemenelandsobligatie van f 1000, nog eens f 1000 contant en enig meubilair. Als deze dienstmaagd voor hen zou overlijden kwamen legaten toe aan Wouter Hoogwerf ( f 500), Kornelia Heath, Maria Heath en Magdalena Heath (samen f 500), Johanna van der Schild en en Hubertina van der Schild (samen f 500) en de diaconie f 350. Universeel erfgenamen zijn Adriaan van der Goes en diens vrouw Kornelia Maria Taal of hun nakomelingen.Seclusie weeskamer.
Aktedatum 07/12/1758
Aard van de akte verbreking van zegel
Naam notaris Daniel Rolandus
Toegangsnummer 110 Notarissen
Inventarisnummer 1114
5 Antony Brasser Tael [1.1.2.1.1.1.1.5]. Hij is gedoopt op woensdag 3 maart 1700 in Brielle Kleine Kerk. Antony is overleden, 4 maanden oud. Hij is begraven op zaterdag 10 juli 1700 in Brielle.
Religie:
Nederduits Gereformeerde Kerk
6 Johan Willem Tael [1.1.2.1.1.1.1.6]. Hij is gedoopt op vrijdag 11 augustus 1702 in Brielle Grote Kerk. Johan is overleden, 2 maanden oud. Hij is begraven op donderdag 19 oktober 1702 in Brielle.
Religie:
Nederduits Gereformeerde Kerk
1.1.2.1.1.1.1.3 Cornelis Tael, zoon van Anthony (Oorspr. Nicolaes) Tael (zie 1.1.2.1.1.1.1) en Brechtlant Brasser. Bij de geboorteaangifte van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaan Brasser (ovl. 1695) [grootvader moederszijde] en Kornelis Tael (ovl. 1705) [zie 1.1.2.1.1] [overgrootvader vaderszijde]. Hij is gedoopt op dinsdag 29 september 1693 in Brielle - NDG Grote Kerk. Cornelis is overleden, 50 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 17 oktober 1743 in Brielle.
Functies:
Raad in het college der Magistraten van Brielle. (In 1716 en 1738.)
Burgemeester van Brielle (Bijv. in 1734, 1735 (president buregemeester), 1737, 1740 en 1742.)
vanaf 1714     Schepen te Brielle
vanaf 1726     Lid Vroedschap van Brielle
Religies:
Waalsche Gemeente (Ouderling van 1726 tot 1743.)
Nederduits Gereformeerde Kerk
Titel:
Mr.
Afkomst:
1328 18-01-1718
Mr. Cornelis Tael , schepen en ontvanger van de convooien en licenten van Brielle, pp. (acte van 12-10-1717 voor notaris Joris van Hoogwerf in Brielle) voor Gaspar van Kinschot, president-schepen en vroedschap van Delft, en met Frederick Thomas Ivoy, generaal-majoor, executeur van het testament van Anna Maria Tromp, douairière Van Nulandt, transporteert aan zijn vader Mr. Anthony Tael , oudburgemeester van Brielle enz., 3 gem. 241 r. in een stuk van 6 gem. 266 r. teelland in de polder van Spijkenisse, get. nr. 44, en 4 gem. 25 r. weiland mede aldaar, get. nr. 48, door de executeurs aan zijn vader verkocht voor 804 g. 8 st. 12 p. contant. De gerechtsbode Abraham Vermeule verklaart, dat het land de drie zondagse geboden heeft gehad en niet is genaast.
Zaken:
322 01-06-1741
Maria van Rosenbergh, wed. en boedelhoudster van Jan Voorwinde, won. in Zuidland, transporteert aan Mr. Cornelis Tael , raad in de vroedschap van Brielle, 1 gem. 284 r. in de polder van Biert op nr. 76 voor 250 g.
Cornelis trouwde, 47 jaar oud, op zondag 18 december 1740 in Delft met Maria Adriana van der Goes, nadat zij op zaterdag 3 december 1740 in Delft in ondertrouw zijn gegaan. Maria is geboren in Delft. Maria is overleden in 1803 in Delft. Maria trouwde later op dinsdag 10 mei 1746 in Delft met Adriaan de Mouchon (ovl. vóór 1776).
Bron:
Adriaan van der Goes, raad en vroedschap van Delft, en Maria Adriana van der Goes, weduwe van mr. Kornelis Taal, in zijn leven burgemeester van Brielle, veilen in de Doelen te Brielle de pacht van tienden. - Onder Rugge 1e blok, het Hogewoud, pachter Nicolaas Honig - onder Rockanje 2e blok, de Kloosterhoek, Teunis Faijan - onder Nieuw Helvoet 2e blok, de Meentenhoek, Arie den Ouden 4e blok, de Honaard, Pieter Maartens - onder de Kwak 4e blok, Leendert Laurens Hokke
Aktedatum 21/07/1744
Aard van de akte veiling
Naam notaris Pieter de Graeff Isaaksz
Toegangsnummer 110 Notarissen
Inventarisnummer 1051
Overlijden:
Overleden tussen 13/07/1802 en 10/07/1804
Verhuizing:
Na de dood van Anthony verhuisde zij naar Delft, waar ze vandaan kwam, en trouwde voor de tweede maal.
1.1.2.3 Adriaen Daenielsz Tael is geboren vóór mei 1578, zoon van Daniel Cornelisze Tael (zie 1.1.2) en Onbekende voornaam Onbekende achternaam (10). Adriaen is overleden, minstens 40 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 11 april 1619 in Brielle.
Beroepen:
Suyckerbacker (Woonende in den Haege. Genoemd in een aantekening van 1607.)
Deurwaerder (In Brielle. Genoemd in een Vroedschapsresolutie van 8 Feb. 1617.)
Afkomst:
Eene akte van 26 Mei 1607 begint aldus: "Compareerden voor schepenen der stede van der Brielle Adriaen Danielsze Tael, geassisteert bij Daniel Cornelisze Tael zijnnen vader, ......... (H. de Jager: De Brielsche Vroedschap (Rijswijk, 1904), p. 22.)
"..... zegt ons de Therausie-Rekening over 1586 - 1587, welke fol. 8 verso het volgende onder ’t hoofd "lyfrenten vercocht in Meije 1578" te lezen geeft:
"Daniel Cornelisze Tael ten lyve van Cornelis Danielsze ende Marijtgen Daniels dr. een jaer renten etc."
Dezelve ten lyve van Claes ende Pieter Danielszoon, die overleden is, een jaer renten etc.
Dezelve ten lyve van Styntje Daniels dochter, die overleden es, ende Adriaen Danielsze een jaer renten etc." (H. de Jager: De Brielsche Vroedschap (Rijswijk, 1904), p. 21.)
Bron:
Ambacht Rockanje en annexe polders; 138 25-03-1641
Leendert Adriaensz Tael voor zich en Christiaen Verhout als in huw. hebb. Maria Tael , mede voor Hester Tael en de overige kinderen van wijlen Adriaen Daenielsz Tael , transporteren aan Jacobus de Vogel, schepen van Brielle, 7 G in Stuifakker genaamd ’Hansgens weije’, belend: o. Symon Jobsz Duinmeijer, n. Cornelis v.d.Clooster, w. de Zoute Wael, z. de dijk, en nog 6 G aldaar genaamd ’de Bouckwijt Weije’, belend: n. de weg, o. de wed. v. Cornelis Anthonisz v.der Wolff, z. de kerk van Rockanje, w. Cornelis v.d.Clooster.
Adriaen:
(1) trouwde, minstens 21 jaar oud, op donderdag 9 december 1599 in Brielle met Ester Jans (Hester) van Nederveen. Bij het burgerlijk huwelijk van Adriaen en Hester was de volgende getuige aanwezig: Cornelis Lenaertsze Keijser (geb. ±1563) [zwager bruidegom]. Hester is overleden.
(2) trouwde, minstens 29 jaar oud, na 1607 met Judith Bastiaensdr. Judith is overleden.
Kinderen van Adriaen en Hester:
1 Jan Ariaensze Tael [1.1.2.3.2], geboren omstreeks 1601. Jan is overleden.
Bron:
Eene akte van 26 Mei 1607 begint aldus: "Compareerden voor schepenen der stede van der Brielle Adriaen Danielsze Tael, geassisteert bij Daniel Cornelisze Tael zijnnen vader, d’welcke tot verseeckertheyt van zijnne achtergelaeten weeskinderen, geprocreert bij Hester Jans dr van Nederveen, met namen Jan Ariaensze, out ontrent 6 jaeren, Geertgen out 4 jaeren, ende Hester Ariaensdr out ontrent 18 weecken ....." (H. de Jager: De Brielsche Vroedschap (Rijswijk, 1904), p. 22.)
2 Geertgen Arens Tael / Taal [1.1.2.3.3], geboren omstreeks 1603. Geertgen is overleden na 1631, minstens 28 jaar oud.
Bron:
Eene akte van 26 Mei 1607 begint aldus: "Compareerden voor schepenen der stede van der Brielle Adriaen Danielsze Tael, geassisteert bij Daniel Cornelisze Tael zijnnen vader, d’welcke tot verseeckertheyt van zijnne achtergelaeten weeskinderen, geprocreert bij Hester Jans dr van Nederveen, met namen Jan Ariaensze, out ontrent 6 jaeren, Geertgen out 4 jaeren, ende Hester Ariaensdr out ontrent 18 weecken ....." (H. de Jager: De Brielsche Vroedschap (Rijswijk, 1904), p. 22.)

Geertje Arens weduwe van Kornelis Jan Lois, nagelaten dochter van Adriaan Daniels Taal en Ester Jans van Nederveen, draagt aan haar nicht Apolonia Moses van Nederveen f 218 over, hetgeen deze nog pro reste van haar moederlijk erfdeel toekwam op grond van een akte van uitkoop dd 1-11-1625.
Aktedatum 25/09/1630
Aard van de akte transport
Naam notaris Jan de Bruyne
Toegangsnummer 110 Notarissen
Inventarisnummer 1013
Geertgen trouwde met Kornelis Jan Lois. Kornelis is overleden vóór woensdag 25 september 1630.
Bron:
Geertje Arens weduwe van Kornelis Jan Lois, nagelaten dochter van Adriaan Daniels Taal en Ester Jans van Nederveen, draagt aan haar nicht Apolonia Moses van Nederveen f 218 over, hetgeen deze nog pro reste van haar moederlijk erfdeel toekwam op grond van een akte van uitkoop dd 1-11-1625.
Aktedatum 25/09/1630
Aard van de akte transport
Naam notaris Jan de Bruyne
Toegangsnummer 110 Notarissen
Inventarisnummer 1013
3 Hester Tael [1.1.2.3.4], geboren in januari 1607. Hester is overleden na maandag 25 maart 1641, minstens 34 jaar oud.
Bron:
Eene akte van 26 Mei 1607 begint aldus: "Compareerden voor schepenen der stede van der Brielle Adriaen Danielsze Tael, geassisteert bij Daniel Cornelisze Tael zijnnen vader, d’welcke tot verseeckertheyt van zijnne achtergelaeten weeskinderen, geprocreert bij Hester Jans dr van Nederveen, met namen Jan Ariaensze, out ontrent 6 jaeren, Geertgen out 4 jaeren, ende Hester Ariaensdr out ontrent 18 weecken ....." (H. de Jager: De Brielsche Vroedschap (Rijswijk, 1904), p. 22.)

Ambacht Rockanje en annexe polders; 138 25-03-1641
Leendert Adriaensz Tael voor zich en Christiaen Verhout als in huw. hebb. Maria Tael , mede voor Hester Tael en de overige kinderen van wijlen Adriaen Daenielsz Tael , transporteren aan Jacobus de Vogel, schepen van Brielle, 7 G in Stuifakker genaamd ’Hansgens weije’, belend: o. Symon Jobsz Duinmeijer, n. Cornelis v.d.Clooster, w. de Zoute Wael, z. de dijk, en nog 6 G aldaar genaamd ’de Bouckwijt Weije’, belend: n. de weg, o. de wed. v. Cornelis Anthonisz v.der Wolff, z. de kerk van Rockanje, w. Cornelis v.d.Clooster. (Ambacht Rockanje en annexe polders)
Kinderen van Adriaen en Judith:
4 Maria Tael [1.1.2.3.1]. Maria is overleden na maandag 25 maart 1641.
Bron:
Ambacht Rockanje en annexe polders; 138 25-03-1641
Leendert Adriaensz Tael voor zich en Christiaen Verhout als in huw. hebb. Maria Tael , mede voor Hester Tael en de overige kinderen van wijlen Adriaen Daenielsz Tael , transporteren aan Jacobus de Vogel, schepen van Brielle, 7 G in Stuifakker genaamd ’Hansgens weije’, belend: o. Symon Jobsz Duinmeijer, n. Cornelis v.d.Clooster, w. de Zoute Wael, z. de dijk, en nog 6 G aldaar genaamd ’de Bouckwijt Weije’, belend: n. de weg, o. de wed. v. Cornelis Anthonisz v.der Wolff, z. de kerk van Rockanje, w. Cornelis v.d.Clooster.
Maria trouwde met Christiaan Verhout. Christiaan is overleden na maandag 25 maart 1641.
5 Leendert Adriaensz Tael [1.1.2.3.5], geboren vóór zondag 4 november 1629. Leendert is overleden na maandag 25 maart 1641, minstens 11 jaar oud.
Bron:
Ambacht Rockanje en annexe polders; 138 25-03-1641
Leendert Adriaensz Tael voor zich en Christiaen Verhout als in huw. hebb. Maria Tael , mede voor Hester Tael en de overige kinderen van wijlen Adriaen Daenielsz Tael , transporteren aan Jacobus de Vogel, schepen van Brielle, 7 G in Stuifakker genaamd ’Hansgens weije’, belend: o. Symon Jobsz Duinmeijer, n. Cornelis v.d.Clooster, w. de Zoute Wael, z. de dijk, en nog 6 G aldaar genaamd ’de Bouckwijt Weije’, belend: n. de weg, o. de wed. v. Cornelis Anthonisz v.der Wolff, z. de kerk van Rockanje, w. Cornelis v.d.Clooster.
1.1.2.4 Claes Danielsz Tael is geboren vóór mei 1578 in Brielle, zoon van Daniel Cornelisze Tael (zie 1.1.2) en Onbekende voornaam Onbekende achternaam (10). Claes is overleden.
Bron:
"..... zegt ons de Therausie-Rekening over 1586 - 1587, welke fol. 8 verso het volgende onder ’t hoofd "lyfrenten vercocht in Meije 1578" te lezen geeft:
"Daniel Cornelisze Tael ten lyve van Cornelis Danielsze ende Marijtgen Daniels dr. een jaer renten etc."
Dezelve ten lyve van Claes ende Pieter Danielszoon, die overleden is, een jaer renten etc.
Dezelve ten lyve van Styntje Daniels dochter, die overleden es, ende Adriaen Danielsze een jaer renten etc." (H. de Jager: De Brielsche Vroedschap (Rijswijk, 1904), p. 21.)
Claes trouwde, minstens 15 jaar oud, op zondag 10 april 1594 in Delft met Margarita Elias (Margriete) van der Heijden, nadat zij op zaterdag 26 maart 1594 in Delft in ondertrouw zijn gegaan. Margriete is geboren in Antwerpen. Margriete is overleden.
Getuige bij:
geboorteaangifte Pieter Keijser (geb. 1598)     [aangetrouwde tante moederszijde]
Kind van Claes en Margriete:
1 Elijas Tael, geboren omstreeks 1597 in Delft. Volgt 1.1.2.4.1.
tael_elijas_graf_oude_kerk.jpg
1 Tael Elijas graf Oude Kerk
1.1.2.4.1 Elijas Tael (afb. 1) is geboren omstreeks 1597 in Delft, zoon van Claes Danielsz Tael (zie 1.1.2.4) en Margarita Elias (Margriete) van der Heijden. Elijas is overleden, ongeveer 76 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 28 oktober 1673 in Amsterdam Oude Kerk.
Adres:
van ±1631     Warmoesstraat, in de "Vergulde Bril", Amsterdam (Huis: Bron Jaarboek v.h. Genootschap Amstelodanum; J.H. de Bussy 1954)
Beroepen:
Koopman in papier
Neurenberger winkelier (Warmoesstraat)
Religie:
Hervormd, Oude Kerk
Afkomst:
J.E. Elias auteur van "De vroedschap van Amsterdam 1578-1795", spreekt op pagina 769 van "van Delft".
Eene aanteekening van 1612 (Bodtboeck, beg. 1609, p. 75 verso) luidt : ,,Alsulcke 4 lijnen lant . . . . .als lest possesseur van es geweest Daniel Cornelisze Tael ende Elias Jansze, als getrout hebbende Geertge Keijsers, erffgenaem van den voornoemden Tael, alsnu vercoft heeft etc.” In twee akten van 6 Mei 1637 is sprake van Geertgen Keijsers, weduwe van Elias Jansze, wonende te Dordrecht.
1 - Veronderstelt wordt dat Claes Danielsz Tael zijn zoon heeft vernoemd naar de vader van zijn vrouw Margarita Elias van der Heijden. En mogelijk mede naar een vertrouwde (zaken) relatie van zijn vader. De naam Elias komt in de familie Tael tot dan toe verder niet voor.
2 - Deze Elias Jansze had blijkbaar verbinding met Dordrecht. Daar kwam ook Elijas derde vrouw vandaan (Aletta Barnage).
3 - Elijas wordt benoemd als "van Delft".
4 - De naam van Margriete wordt als Margareta / Margrita door Elijas aan een dochter gegeven, overeenkomstig de officiele naam van zijn vrouw.
Elijas Tael heeft in 1635 een eigendomskwestie met ene Jan Cornelisze Keijser, kleinzoon van Maritge Tael, zijnde dochter van Daniel Cornelisze Tael. Waarschijnlijk een erfeniskwestie gebaseerd op een claim die Elijas had op bezit van wijlen grootvader Daniel Cornelisze Tael.
In termen van geboortejaar van Elijas, en huwelijksjaar van Claes en Margriete, kan Elijas Tael een zoon zijn van Claes Danielsz Tael. Dit overwegende, samen met naamgeving en erfrecht, wordt deze relatie verondersteld.
Begraven::
Amsterdam in de Oude Kerk; middenschip graf nummer 159
Poorter:
Niet geregistreerd als Amsterdams poorter.
Zaken:
Samen met twee duitse boekhandelaren nam hij deel in een order van 3000 te drukken Pentateuchs (1638).
Bevriend met Nicolas d´ Engremont, geboren in 1610 in Amsterdam, ook als koopman aldaar gevestigd.
Elijas:
(1) ging in ondertrouw, ongeveer 26 jaar oud, op dinsdag 7 maart 1623 in Amsterdam met Susanna du Gardin / Gardijn, ongeveer 24 jaar oud. Susanna is geboren omstreeks 1599, dochter van Martin du Gardin en [waarschijnlijk] Police le Thoor. Susanna is overleden vóór 1631 in Amsterdam, ten hoogste 32 jaar oud.
(2) ging in ondertrouw, ongeveer 34 jaar oud, op woensdag 9 april 1631 in Amsterdam met Elijsabet Haen, ongeveer 23 jaar oud. Elijsabet is geboren omstreeks 1608. Elijsabet is overleden vóór 1651, ten hoogste 43 jaar oud.
Adres:
vanaf 09-04-1631     Warmoesstraat, Amsterdam
Religie:
Hervormd, Oude Kerk
(3) ging in ondertrouw, ongeveer 58 jaar oud, op vrijdag 29 januari 1655 in Amsterdam met Aletta van Barnage / Barnasij, ongeveer 37 jaar oud. Aletta is geboren omstreeks 1618 in Dordrecht. Aletta is overleden, ongeveer 62 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 16 november 1680 in Amsterdam Oude Kerk.
Afkomst:
De vroedschap van Amsterdam 1578-1795 pag 769: "van Dordrecht"
Naamwijziging:
Ook wel beschreven als "Bernagie".
Kinderen van Elijas en Susanna:
1 Margriet Tael [1.1.2.4.1.1]. Zij is gedoopt op dinsdag 2 januari 1624 in Amsterdam, Nieuwe Kerk. Margriet is overleden.
Religie:
Hervormd, Nieuwe Kerk
2 Policea (Polise) Tael [1.1.2.4.1.2]. Zij is gedoopt op donderdag 13 november 1625 in Amsterdam; Oude Kerk. Polise is overleden, 84 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 15 maart 1710 in Amsterdam Oude Kerk.
Religie:
Hervormd, Oude Kerk
Polise begon een relatie met Sebastiaen Schellekens. Sebastiaen is overleden.
Kinderen van Elijas en Elijsabet:
3 Elijas (de jonge) Tael [1.1.2.4.1.3]. Hij is gedoopt op zondag 21 maart 1632 in Amsterdam; Oude Kerk. Elijas is overleden, 31 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 25 juli 1663 in Amsterdam Oude Kerk.
Religie:
Hervormd, Oude Kerk
Afkomst:
De vroedschap van Amsterdam 1578-1795, spreekt op pagina 769 van Aletta van Bernagie als derde vrouw van Elias Tael.
Begraven::
Amsterdam in de Oude Kerk; middenschip graf nummer 159
4 Elisabet Tael [1.1.2.4.1.4]. Zij is gedoopt op zondag 25 juni 1634 in Amsterdam; Oude Kerk. Elisabet is overleden.
Religie:
Hervormd, Oude Kerk
5 Anna Tael [1.1.2.4.1.5]. Zij is gedoopt op zondag 3 augustus 1636 in Amsterdam; Oude Kerk. Anna is overleden.
Religie:
Hervormd, Oude Kerk
Kind van Elijas en Aletta:
6 Margareta / Margrita (Margrietje) Tael [1.1.2.4.1.6]. Zij is gedoopt op vrijdag 28 juni 1658 in Amsterdam; Oude Kerk. Margrietje is overleden, 69 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 23 oktober 1727 in Amsterdam; Oude Kerk. Margrietje trouwde, 18 jaar oud, op dinsdag 6 april 1677 in Amsterdam met Piter Haeck van Hoven, 22 jaar oud, nadat zij op maandag 8 maart 1677 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan. Piter is een zoon van Gilles van Hoven en Maria Haeck. Hij is gedoopt op vrijdag 12 maart 1655 in Amsterdam Oude Kerk. Piter is overleden, 39 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 16 november 1694 in Amsterdam Nieuwe Kerk.
Beroepen:
Koopman op ’t water.
Vaandrig der Burgerij (1676)
Naamwijziging:
Ook geschreven als ’Pieter Haak van Hooven’.
1.1.2.6 Cornelis Danielsze Tael is geboren vóór mei 1578, zoon van Daniel Cornelisze Tael (zie 1.1.2) en Onbekende voornaam Onbekende achternaam (10). Cornelis is overleden vóór 1597.
Bron:
"..... zegt ons de Therausie-Rekening over 1586 - 1587, welke fol. 8 verso het volgende onder ’t hoofd "lyfrenten vercocht in Meije 1578" te lezen geeft:
"Daniel Cornelisze Tael ten lyve van Cornelis Danielsze ende Marijtgen Daniels dr. een jaer renten etc."
Dezelve ten lyve van Claes ende Pieter Danielszoon, die overleden is, een jaer renten etc.
Dezelve ten lyve van Styntje Daniels dochter, die overleden es, ende Adriaen Danielsze een jaer renten etc." (H. de Jager: De Brielsche Vroedschap (Rijswijk, 1904), p. 21.)
Woonplaats:
Bij het huwelijk woonachtig in Rotterdam.
Cornelis trouwde in Rotterdam met Arnoudine Claesdr, nadat zij op zondag 21 juli 1591 in Brielle in ondertrouw zijn gegaan. Arnoudine is geboren in Oestende. Arnoudine is overleden.
Leven:
Woonden en trouwden in Rotterdam.
Woonplaats:
Bij het huwelijk woonachtig in Rotterdam.
Kind van Cornelis en Arnoudine:
1 Daniel Cornelisze Tael, geboren vóór 1627. Volgt 1.1.2.6.1.
1.1.2.6.1 Daniel Cornelisze Tael is geboren vóór 1627, zoon van Cornelis Danielsze Tael (zie 1.1.2.6) en Arnoudine Claesdr. Daniel is overleden na maandag 5 augustus 1675 in Brielle?, minstens 48 jaar oud.
Beroep:
Vaendrig van de comp’e Waertgelders (Res. Mag. 5 aug 1674)
Verhuizing:
Volgens acta van 24 October 1670 kwamen toen Daniel Tael en zijn vrouw Maria Huijter met attestatie van Willemstad.
Deze Daniel Tael woonde in Rotterdam, Delft tot 26 Jan 1668 (waar zoon Daniel werd geboren), Willemstad 24 Oct 1670 (met attest vertrokken) en weer Brielle.
Daniel begon een relatie met Maria Huijter. Maria is overleden.
Bron:
GA Delft DTB Delft inv. 11 , folio 28
Kind van Daniel en Maria:
1 Daniel Tael [1.1.2.6.1.1]. Bij de geboorteaangifte van Daniel was de volgende getuige aanwezig: Leonard Tael. Hij is gedoopt op zondag 10 juli 1667 in Delft (Z.H.). Daniel is overleden, 14 dagen oud. Hij is begraven op zondag 24 juli 1667 in Delft (Z.H.) Oude Kerk.
Overlijden:
Van dit kind wordt on de begraafsacte geen naam genoemd, wel de naam van de vader: Daniel.

Index (95 personen)

Ariaentje Jorisdr [Partner van 1.1.2.1.1]  1.1.2.1.1
Arnoudine Claesdr [Partner van 1.1.2.6]  1.1.2.6; 1.1.2.6.1
Gerrit Jorisze  1.1.2.1.2
Judith Bastiaensdr [Partner van 1.1.2.3]  1.1.2.3
Leentje Jans [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 1.1.2.1.1]  1.1.2.1.1.3
Lijsbeth Jacobs [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 1.1.2.1.1]  1.1.2.1.1.2
Lijsbeth Willems  1.1.2.5
Marijtge Danielsdr ([]02-04-1555) [Partner van 1.1]  1.1; 1.1.2
Barnage / Barnasij, Aletta van (*±1618, []16-11-1680) [Partner van 1.1.2.4.1]  1.1.2.4.1
Bergh, Reijer van der [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 1.1.2.1.1] [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 1.1.2.1.1]  1.1.2.1.1; 1.1.2.1.1.3; 1.1.2.1.1.5
Blauw, Jacob [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 1.1.2.1.1]  1.1.2.1.1.2
Boisers, Jannetgen [Partner van 1.1.2]  1.1.2
Brasser, Adriaan (†08-07-1695) [Schoonvader van 1.1.2.1.1.1.1]  1.1.2.1.1.1.1; 1.1.2.1.1.1.1.3
Brasser, Brechtlant (†12-04-1733) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1]  1.1.2.1.1.1.1; 1.1.2.1.1.1.1.3
Bruijn, Adriana de [Getuige bij geboorteaangifte van 1.1.2.1.1.1.1]  1.1.2.1.1.1.1
Coomans, Josina ([]28-06-1689) [Schoonmoeder van 1.1.2.1.1.1.1]  1.1.2.1.1.1.1
Dijck, Annetje van [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 1.1.2.1.1]  1.1.2.1.1.5
Dijck, Barend van [Schoonvader van 1.1.2.1.1]  1.1.2.1.1
Dijck, Helena van [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 1.1.2.1.1]  1.1.2.1.1.4
Dijck, Joosjen (Josina) van [Partner van 1.1.2.1.1]  1.1.2.1.1
Dijck, Sara van [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 1.1.2.1.1]  1.1.2.1.1.4
Dijck, Willem van [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 1.1.2.1.1]  1.1.2.1.1.2
Gardin, Martin du [Schoonvader van 1.1.2.4.1]  1.1.2.4.1
Gardin / Gardijn, Susanna du (*±1599, †<1631) [Partner van 1.1.2.4.1]  1.1.2.4.1
Goes, Adriaen van der (†<13-10-1769)  1.1.2.1.1.1.1.4
Goes, Maria Adriana van der (†1803) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.3]  1.1.2.1.1.1.1.3
Haeck, Maria (~22-08-1634, []26-07-1673)  1.1.2.4.1.6
Haen, Elijsabet (*±1608, †<1651) [Partner van 1.1.2.4.1]  1.1.2.4.1
Heijden, Margarita Elias (Margriete) van der [Partner van 1.1.2.4]  1.1.2.4; 1.1.2.4.1
Heul, Anna van der ([]09-06-1688) [Partner van 1.1.2.1.1]  1.1.2.1.1
Heul, N.N.2 van der [Schoonvader van 1.1.2.1.1]  1.1.2.1.1
Hoven, Gilles van (*1625, []02-02-1680)  1.1.2.4.1.6
Hoven, Piter Haeck van (~12-03-1655, []16-11-1694)  1.1.2.4.1.6
Huijter, Maria [Partner van 1.1.2.6.1]  1.1.2.6.1
Jongejan, Leendert  1.1.2.1.1.1
Keijser, Cornelis Lenaertsze (~±1563) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 1.1.2.3]  1.1.2.5; 1.1.2.3
Keijser, Pieter (~10-06-1598)  1.1.2.4
Lois, Kornelis Jan (†<25-09-1630)  1.1.2.3.3
Mathenes, Machteld van [Partner van 1.1.2.1.1]  1.1.2.1.1; 1.1.2.1.1.1
Mosterdijck, Willem Gedionsze (†<21-05-1641)  1.1.2.1.1
Mouchon, Adriaan de (†<09-07-1776)  1.1.2.1.1.1.1.3
Nederveen, Ester Jans (Hester) van [Partner van 1.1.2.3]  1.1.2.5; 1.1.2.3
Onbekende achternaam (10), Onbekende voornaam [Partner van 1.1.2]  1.1.2; 1.1.2.1; 1.1.2.3; 1.1.2.4; 1.1.2.6
Pars, Adrianus [Getuige bij geboorteaangifte van 1.1.2.1.1.1.1]  1.1.2.1.1.1.1
Pers / Pars, Cornelia Maria (†>1679) [Partner van 1.1.2.1.1.1]  1.1.2.1.1.1; 1.1.2.1.1.1.1
Poth, van der [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 1.1.2.1.1]  1.1.2.1.1.3
Schellekens, Sebastiaen  1.1.2.4.1.2
Tael, Adriaen Daenielsz (*<?-05-1578, []11-04-1619) [Nummer 1.1.2.3]  1.1.2.5; 1.1.2.3
Tael, Adriana Josina (~23-03-1692, []21-12-1725) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1]  1.1.2.1.1.1.1.2
Tael, Anna (~03-08-1636) [Dochter van 1.1.2.4.1]  1.1.2.4.1.5
Tael, Anthony (Oorspr. Nicolaes) (~10-05-1665, †14-12-1725) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1]  1.1.2.1.1; 1.1.2.1.1.1.1; 1.1.2.1.1.1.1.3
Tael, Anthony Daniel (†1623) [Nummer 1.1.2.1]  1.1.2.1; 1.1.2.1.1
Tael, Antony (*<13-11-1646, †?-05-1665) [Nummer 1.1.2.1.1.1]  1.1.2.1.1.1; 1.1.2.1.1.1.1
Tael, Antony Brasser (~03-03-1700, []10-07-1700) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1]  1.1.2.1.1.1.1.5
Tael, Arent (~13-12-1620) [Zoon van 1.1.2.1]  1.1.2.1.3
Tael, Barent (~19-08-1647) [Zoon van 1.1.2.1.1]  1.1.2.1.1.2
Tael, Catharina (~20-12-1622) [Dochter van 1.1.2.1]  1.1.2.1.4
Tael, Claes Cornelisze (*<1577) [Zoon van 1.1]  1.1.3
Tael, Claes Danielsz (*<?-05-1578) [Nummer 1.1.2.4]  1.1.2.4; 1.1.2.4.1
Tael, Cornelis (~29-09-1693, []17-10-1743) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.3]  1.1.2.1.1; 1.1.2.1.1.1.1.3
Tael, Cornelis Danielsze (*<?-05-1578, †<1597) [Nummer 1.1.2.6]  1.1.2.6; 1.1.2.6.1
Tael, Cornelis Pietersze ([]26-10-1556) [Nummer 1.1]  1.1; 1.1.2
Tael, Daniel (~10-07-1667, []24-07-1667) [Zoon van 1.1.2.6.1]  1.1.2.6.1.1
Tael, Daniel Anthonisze (*<1623) [Zoon van 1.1.2.1]  1.1.2.1.5
Tael, Daniel Cornelisze (*<08-03-1567, †>03-06-1606) [Nummer 1.1.2]  1.1.2; 1.1.2.1; 1.1.2.3; 1.1.2.4; 1.1.2.6
Tael, Daniel Cornelisze (*<1627, †>05-08-1675) [Nummer 1.1.2.6.1]  1.1.2.6.1
Tael, Elijas (*±1597, []28-10-1673) [Nummer 1.1.2.4.1]  1.1.2.4.1
Tael, Elijas (de jonge) (~21-03-1632, []25-07-1663) [Zoon van 1.1.2.4.1]  1.1.2.4.1.3
Tael, Elisabet (~25-06-1634) [Dochter van 1.1.2.4.1]  1.1.2.4.1.4
Tael, Hester (*?-01-1607, †>25-03-1641) [Dochter van 1.1.2.3]  1.1.2.3.4
Tael, Jacob (~12-05-1651) [Zoon van 1.1.2.1.1]  1.1.2.1.1.4
Tael, Jan Ariaensze (*±1601) [Zoon van 1.1.2.3]  1.1.2.3.2
Tael, Jannetjen (~01-03-1619) [Dochter van 1.1.2.1]  1.1.2.1.2
Tael, Johan Willem (~11-08-1702, []19-10-1702) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1]  1.1.2.1.1.1.1.6
Tael, Johannes (~24-08-1649, †30-05-1651) [Zoon van 1.1.2.1.1]  1.1.2.1.1.3
Tael, Johannes (~13-10-1652) [Zoon van 1.1.2.1.1]  1.1.2.1.1.5
Tael, Kornelis (†01-03-1705) [Nummer 1.1.2.1.1]  1.1.2.1.1; 1.1.2.1.1.1; 1.1.2.1.1.1.1; 1.1.2.1.1.1.1.3
Tael, Leendert Adriaensz (*<04-11-1629, †>25-03-1641) [Zoon van 1.1.2.3]  1.1.2.3.5
Tael, Leonard [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 1.1.2.6.1]  1.1.2.6.1.1
Tael, Margareta / Margrita (Margrietje) (~28-06-1658, []23-10-1727) [Dochter van 1.1.2.4.1]  1.1.2.4.1.6
Tael, Margriet (~02-01-1624) [Dochter van 1.1.2.4.1]  1.1.2.4.1.1
Tael, Maria (†>25-03-1641) [Dochter van 1.1.2.3]  1.1.2.3.1
Tael, Maritge Daniels (*<?-05-1578, †±1598) [Dochter van 1.1.2]  1.1.2.5
Tael, N.N. ([]01-03-1691) [Kind van 1.1.2.1.1.1.1]  1.1.2.1.1.1.1.1
Tael, Pier (*<1503, †>1532) [Nummer 1]  1; 1.1
Tael, Pieter Cornelisze (*<1548, []>1586) [Zoon van 1.1]  1.1.1
Tael, Pieter Danielsze (*<?-05-1578, †<1587) [Zoon van 1.1.2]  1.1.2.7
Tael, Policea (Polise) (~13-11-1625, []15-03-1710) [Dochter van 1.1.2.4.1]  1.1.2.4.1.2
Tael, Styntje Danielsdr (†<1587) [Dochter van 1.1.2]  1.1.2.2
Tael / Taal, Geertgen Arens (*±1603, †>1631) [Dochter van 1.1.2.3]  1.1.2.3.3
Tael / Taal, Kornelia Maria (~05-08-1696, []21-11-1766) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1]  1.1.2.1.1.1.1.4
Taerling, Jan Janszen [Schoonvader van 1.1.2.1]  1.1.2.1; 1.1.2.1.3
Taerling, Rosina Jansdr (Roosjen) (*±1580, †<27-10-1640) [Partner van 1.1.2.1]  1.1.2.1; 1.1.2.1.1
Thoor, Police le [Schoonmoeder van 1.1.2.4.1]  1.1.2.4.1
Verhout, Christiaan (†>25-03-1641)  1.1.2.3.1


Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 15-09-2009 15:43 door A. Taal. Versie 1.2